Darmowa wysyłka

REGULAMIN PROMOCJI “Darmowa wysyłka”

1. Organizatorem Promocji “Darmowa wysyłka” jest Klarta Poland Eu Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, 01-625 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 37/58, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000972396, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252902727, REGON 521614888 zwana dalej Organizatorem.

2. Promocja obowiązuje od 20.12.2017 r. do odwołania wyłącznie dla zamówień realizowanych z dostawą pod adres na terenie Polski.

3. Promocja dotyczy dostawy dla zamówień o minimalnej wartości 190 zł brutto przy zapłacie online. (nie dotyczy wysyłki za pobraniem)

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Klienta, który dokonał Zamówienia, informując o zmianie lub zakończeniu Promocji na tej stronie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. Reklamacje wynikające z Regulaminu Promocji należy kierować na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail sklep@klarta.pl. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.