Darmowa wysyłka

REGULAMIN PROMOCJI "Darmowa wysyłka"

  1. Organizatorem Promocji "Darmowa wysyłka" jest Klarta Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753011, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213842501, REGON 381559835  zwana dalej Organizatorem.
  2. Promocja obowiązuje od 20.12.2017 r. do odwołania wyłącznie dla zamówień realizowanych z dostawą pod adres na terenie Polski.
  3. Promocja dotyczy dostawy dla zamówień o minimalnej wartości 190 zł brutto przy zapłacie online. (nie dotyczy wysyłki za pobraniem)
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Klienta, który dokonał Zamówienia, informując o zmianie lub zakończeniu Promocji na tej stronie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
  5. Reklamacje wynikające z Regulaminu Promocji należy kierować na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail sklep@klarta.pl. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.