Regulamin zakupów

Regulamin

Sklepu Internetowego klarta.pl z dnia 28.09.2023r.

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

1. Serwis, Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www., za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, znajdujący się pod adresem https://klarta.pl/.

2. Usługodawca/Sprzedawca – Klarta Poland Eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 01-625), ul. Adama Mickiewicza 37 /58 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000972396; REGON 521614888; NIP 5252902727, adres e-mail: sklep@klarta.pl, numer telefonu: 22 123 55 58 .

3. Użytkownik – osoba korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

5. Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

6. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

7. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.

8. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod tym adresem https://klarta.pl/polityka-prywatnosci/.

9. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod tym adresem.

10. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

11. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

12. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

13. Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.

11. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.

12. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „DODAJ DO KOSZYKA” przynajmniej jednego towaru.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru dostępnego w Sklepie.

14. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Klarta Poland Eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

15. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Klarta Poland Eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od spółki pod firmą Klarta Poland Eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

16. Firmy Kurierskie – DPD Polska Sp. z o.o., InPost Sp. z o.o.

17. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90.).

18. Wada – oznacza zarówno wadę fizyczna, jak i wadę prawna rzeczy sprzedanej.

19. Wada prawna – oznacza sytuację, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

20. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 • c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 • d. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy;

21. Nick – unikalna, indywidualna nazwa Użytkownika ustalana za pośrednictwem formularza udostępnionego w ramach Serwisu;

22. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach;

23. Weryfikacja – decydowanie o publikacji Treści, w tym ich edycja, blokowanie, odrzucanie oraz usuwanie dokonywane przez Usługodawcę i/lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę.

24. Opinia – dodana przez Użytkownika Treść, za pomocą której Użytkownik ocenia dany Towar lub Treści cyfrowe.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).

2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów, oraz zamieszczanie opinii o Towarach oferowanych w Sklepie.

3. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z Serwisu oraz określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności na stronie internetowej (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).

4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800×600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).

6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://klarta.pl/regulamin-zakupow/ oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk lub zapisać go na dowolnym nośniku elektronicznym.

7. Klient przed dokonaniem rejestracji w Systemie oraz złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz postępować zgodnie z jego postanowieniami oraz informacjami wysyłanymi przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

9. Sprzedawca nie jest dostawcą Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

10. Sprzedawca nie jest dostawcą Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.

12. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

13. Kupujący ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

15. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

§ 3

Rejestracja w serwisie

1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja w serwisie”, dostępnego w zakładce „Moje konto”, pod adresem https://klarta.pl/moje-konto/.

Rejestracja Osób wymaga podania:

 • a) Imienia
 • b) Nazwiska
 • c) Adresu e-mail
 • d) Hasła (oraz powtórzenia hasła)
 • e) Telefonu
 • f) Kodu pocztowego
 • g) Potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.

2. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.

3. Aby uaktywnić założone konto należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu konto pozostanie nieaktywne.

4. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób), w szczególności poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@klarta.pl.

5. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.

6. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła, w szczególności nie udostępniania ich osobom trzecim.

7. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

 • a) dokonywanie zakupów;
 • b) śledzenie statusu złożonych zamówień;
 • c) przeglądanie archiwalnych zamówień;
 • d) modyfikowanie danych rejestracyjnych;
 • e) przypomnienie hasła;
 • f) śledzenie oferty sklepu internetowego;
 • g) korzystanie z funkcjonalności „Towary obserwowane”.

8. Bez konieczności zakładania konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).

9. Sprzedawca może usunąć konto Klienta który:

 • a) narusza niniejszy Regulamin;
 • b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane;
 • c) podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane;
 • d) podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub imoje.

10. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:

 • a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją “adresat nieznany”, “adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
 • b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
 • c) w przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia wyjaśnień dotyczących przyczyn zaistnienia jednej z sytuacji określonych powyżej i uniemożliwiających dokonania doręczenia nabytych Towarów.

§ 4

Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy sprzedawanych Towarach zamieszczone są na stronie https://klarta.pl/ na podstronie dotyczącej każdego Towaru. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” związane z tak oznaczonymi towarami.

3. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży na stronie https://klarta.pl/ zamieszczone są informacje o Towarach, które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jednak status ten w przyszłości może się zmienić – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „CZASOWO NIEDOSTĘPNY”.

4. Ceny Towarów zamieszczane są przy opisie Towarów, w szczególności na podstronie danego Towaru wraz z informacjami dotyczącymi sprzedawanego Towarów. Klient w każdym czasie może zadać pytanie dotyczące kupowanego Towaru korzystając z formularza dostępnego na stronie lub wysyłając wiadomość do Sklepu na adres sklep@klarta.pl.

5. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT.

6. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku.

7. Wysyłka oferowana jest na terenie Polski oraz zagranicę w przypadku dokonania indywidualnego zamówienia przez Klienta. Ze względu na to, że Sklep co do zasady dokonuje wysyłki Towarów jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej. Koszty wysyłki zagranicznej będą ustalane indywidualnie w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, który będzie również odpowiedzialny do poniesienia wszystkich podatków i opłat wiążących się z przesyłką Towarów do wskazanego przez niego kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.

9. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne Wady towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są opisane przy danym Towarze przed jego zamówieniem w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z informacją o rodzaju występującej wady. W takim wypadku Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu Gwarancji lub Rękojmi w zakresie ujawnionej wady, jeżeli Sprzedający poinformował Kupującego o istnieniu Wady przed zawarciem umowy sprzedaży.

10. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – są zawarte w opisie Towaru, a warunki udzielanej gwarancji przez producenta są dostępne pod adresem https://klarta.pl/warunki-gwarancji/.

11. W przypadku ceny promocyjnej, zobowiązujemy się do podawania (oprócz ceny regularnej), ceny produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

§ 5

Składanie Zamówień

1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.

2. Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https://klarta.pl/) po przejściu całej procedury składania zamówienia.

3. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość zapoznania się z Towarami i ich danymi technicznymi dostępnymi na stronie internetowej, zadać pytania dotyczące Towarów w rozmowie telefonicznej poprzedzającej złożenie zamówienia lub poprosić o przesłanie danych technicznych dotyczących towarów w formie elektronicznej wysłanej na wskazany przez Klienta adres email po wyrażeni zgody na otrzymanie wiadomości od Sprzedawcy.

4. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

5. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.

6. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 100 sztuk łącznie. Powyżej tej ilości, zakup uznawany będzie jako nabycie hurtowe. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga bezpośredniego kontaktu z personelem Sprzedawcy.

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie traktowane jest jako złożenie Sprzedającemu oferty nabycia Towarów prezentowanych na stronie Sklepu.

8. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma wiadomość od Sklepu o zaakceptowaniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji, co oznacza że Sprzedający przyjął ofertę Klienta złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążącą.

§ 6

Procedura składania zamówienia Towaru

1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”. W oknie „KOSZYK” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.

2. Powtarzając powyższą procedurę Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary, zwiększać lub zmniejszać ich ilość.

3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „KOSZYK” lub „PRZEJDŹ DO KOSZYKA” przechodząc do właściwej zakładki, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru.

4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę towaru w kolumnie „SZCZEGÓŁY PRODUKTU” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „USUŃ Z KOSZYKA”.

5. Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „KONTYNUUJ ZAKUPY” po dodaniu towaru do koszyka lub klikając przycisk „POWRÓT DO SKLEPU” przeglądając zawartość swojego koszyka.

6. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „DO KASY”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów: a) „ZALOGUJ SIĘ” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie https://klarta.pl/, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój Adres e-mail i wpisuje Hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dane kupującego” służącą do podania danych dostawy, faktury, ewentualnych uwag i wyrażenia zgód formalnych, b) „ZAREJESTRUJ SIĘ” – Jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na https://klarta.pl/, na tym etapie możliwe jest założenie konta. Rejestracja jest dobrowolna, c) „ZAKUPY BEZ REJESTRACJI” – Każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane.

7. Na etapie „REALIZACJA ZAMÓWIENIA” Klient może zmienić „ZAWARTOŚĆ KOSZYKA”, „SPOSÓB PŁATNOŚCI” i ewentualnie „SPOSÓB DOSTAWY” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć czy chce otrzymać Fakturę VAT i podanie danych działalności gospodarczej.

8. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE” i „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę „PODSUMOWANIE”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą).

10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.

11. W kolejnej wiadomości Sprzedający poinformuje Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży oraz o terminie wysyłki Towaru. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).

12. Status i szczegóły zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „HISTORIA ZAMÓWIEŃ” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto Klienta. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).

§ 7

Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób: a) Przelew online, raty lub karta płatnicza – za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przy wykorzystaniu usługi „SZYBKICH PRZELEWÓW” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych. b) Przelew zwykły – przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy indywidualnie wskazane Klientowi, odrębnie dla każdego zamówienia (ta forma płatności może być czasowo niedostępna ze względów technicznych). c) Płatność za pobraniem – pobraniem przewoźnikowi podczas dostawy – gotówką lub kartą płatniczą. Płatność kartą płatniczą możliwa jest wyłącznie w przypadku dostaw realizowanych przez DPD Polska. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od firmy kurierskiej. d) płatność Blik, przelew online, imoje płacę później lub przelew tradycyjny – za pośrednictwem serwisu imoje przy wykorzystaniu poszczególnych banków.

2. Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu zamówienia Towarów (na stronie „KOSZYK”).

3. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:

 • a) w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24 lub imoje;
 • b) w przypadku płatności „Przelew zwykły” na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności;
 • c) w przypadku płatności za pobraniem należność za Towar zostanie pobrana przy odbiorze przesyłki przez Kupującego, a Towar zostanie wysłany niezwłocznie do Kupującego;

4. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wygasa:

 • a) w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności;
 • b) w przypadku płatności przelewem zwykłym zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia,
 • c) w przypadku, gdy Klient nie dokonał odbioru przesyłki z Towarem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego wyłącznej winy przesyłki).

5. Usługę doręczenia Towaru realizuje jedna z Firm Kurierskich wybranych przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.

6. Klient zobowiązany jest sprawdzić przed dokonaniem odbioru przesyłkę zawierającą Towar pod kątem widocznych uszkodzeń na zewnątrz i wewnątrz czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu. Czynności sprawdzające powinny odbyć się w obecności osoby dokonującej doręczenia w imieniu Firmy Kurierskiej, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru Klient powinien żądać sporządzenia protokołu stwierdzającego powstałe uszkodzenia

7. Usługę „szybki przelew elektroniczny” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.

8. Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

10. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/.

§ 8

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).

2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o której mowa w Ustawie o prawach Konsumenta, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 • b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • f) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną: sklep@klarta.pl Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

9. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Klarta Poland Eu Sp. z o.o./Omnipack, Al. Katowicka 66 bud DC04 rampa 40, 05-830 Nadarzyn

10. Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadki kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą, podane są na stronie „Reklamacje i zwroty”.

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Konsument nie ma prawa zwrotu Towarów, który po otwarciu nie może być ponownie sprzedany lub użyty przez inną osobę ze względu na jego właściwości oraz względy zdrowotne, w szczególności dotyczy to zakupu Towarów w postaci filtrów HEPA oferowanych przez Sprzedającego.

14. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru Konsument powinien dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT, która stanowi potwierdzenie nabycia Towaru w Sklepie.

15. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) (szczegółowe informacje znajdują się na stronie „Reklamacje i zwroty”). W przypadku zamiaru zwrotu towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.

§ 9

Gwarancja i Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

1. Gwarancja na sprzedany Towar i jest udzielana przez Producenta. Warunki udzielonej gwarancji na Towar są dostępne w Warunkach Gwarancji. Podstawę gwarancji stanowi faktura.

2. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów uregulowanych w Ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 (dwóch) lat od dostarczenia Towaru.

3. Reklamację można złożyć za pomocą formularza “Rękojmia i niezgodność towaru z umową” dostępnego na stronie “Zgłoś reklamację” oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia.

6. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje dotyczące warunków gwarancji Towarów marki KLARTA dostępne są pod adresem www: https://klarta.pl/warunki-gwarancji/.

§ 10

Reklamacja Towaru przez Klientów niebędących Konsumentami

1. Klientom niebędącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2 i § 9 ust. 3 Regulaminu.

2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 11

Promocje

1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu Towarów.

2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

4. Promocja może zostać zakończona przez Sprzedającego w każdym czasie, chyba, że termin promocji został określony z góry przez Sprzedającego. Promocja może również zostać zakończona w każdym czasie, gdy Sprzedający sprzeda cały Towar objęty promocją.

§ 12

Reklamacje dotyczące płatności

1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar (przelewem online lub kartą płatniczą albo przelewem zwykłym) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.

2. W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, sugerujemy wysłania reklamacji na adres: sklep@klarta.pl

3. Reklamację dotyczącą płatności można również zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.

§ 13

Reklamacje dotyczące działania Sklepu

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego do Sprzedawcy.

3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail sklep@klarta.pl oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

§ 14

Usługa „Newsletter”

1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.

2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

§ 15

Usługa „Powiadom o dostępności”

1. W przypadku niektórych „TOWARÓW NIEDOSTĘPNYCH”, Sklep świadczy klientom usługę polegającą na możliwości otrzymania powiadomienia na adres email w przypadku ich ponownej dostępności w Sklepie.

2. Udostępnienie usługi „POWIADOM O DOSTEPNOŚCI” dla danego towaru przez Sprzedawcę nie stanowi gwarancji jego powrotu do oferty Sklepu.

3. Aktywacja usługi polega na podaniu swojego adresu email na karcie towaru z dostępną usługą, potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz kliknięciu przycisku „POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI”.

4. Usługa jest aktywna do czasu przesłania pierwszego powiadomienia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

5. Email z powiadomieniem o dostępności towaru zostanie wysłany na podany adres jednokrotnie, najpóźniej w terminie 1 dni od ponownej dostępności towaru. Email może nie zostać wysłany jeśli do czasu jego wysyłki towar ponownie będzie niedostępny.

6. Aktywacja usługi nie stanowi rezerwacji towaru, prawa pierwszeństwa nabycia towaru, ani w żaden inny sposób nie gwarantuje możliwości jego nabycia w przyszłości na jakichkolwiek warunkach.

7. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie adresu email oraz oczekiwanego towaru, wyłącznie dla celów realizacji niniejszej usługi.

8. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną zawierającej informację o dostępności oczekiwanego towaru.

9. Dezaktywacja usługi jest możliwa w każdym czasie przez kontakt ze Sklepem.

§ 16

Zamieszczanie Opinii”

1. Usugodawca umożliwia Użytkownikom zamieszczanie Treści na stronach poszczególnych Towarów w postaci publikacji Opinii o produkcie oraz dokonywani jego Oceny.

2. Opinię może dodać każdy Użytkownik Serwisu i nie jest wymagane w tym celu posiadanie Konta Klienta, Rejestracja i/lub zalogowanie.

3. Użytkownik może dodać Opinię za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza. Przy korzystaniu z formularza Użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu email oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku ze skorzystaniem z usługi Dodawania Opinii i Oceny Towaru. Każda Opinia dodawany przez Użytkownika oznaczony jest Nick’iem oraz Tytułem, które określa Użytkownika przed dokonaniem Opinii i dokonania oceny danego produktu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub nie jest unikalny w Serwisie.

4. Użytkownik po publikacji Opinii otrzymuje na adres e-mail wskazany w formularzu wiadomość informującą o opublikowaniu dodanej przez siebie Opinii.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

6. Użytkownik może dokonać oceny produktu według własnego uznania oraz zgodnie ze skalą oceny udostępnianą przez Usługodawcę, przy czym im więcej punktów oceny Użytkownik przyzna, tym lepiej ocenia danych produkt dostępny na stronie Sklepu.

7. Użytkownik nie może zamieścić w treści Opinii plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Opinii, w tym informacja ograniczająca ilość znaków Opinii, będą komunikowane Użytkownikowi w Serwisie podczas dodawania Opinii.

8. Opinia dodawany do danego Towaru powinien być z nim powiązany i go dotyczyć.

9. Użytkownikowi nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Opis. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o usunięcie lub edycję Opinii na adres e-mail: sklep@klarta.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Opinii w terminie do 14 dni, jeżeli żądanie zgłoszone przez Użytkownika będzie uzasadnione.

10. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

11. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownikowi oświadcza, że:

 • i. jest wyłącznym twórcą Treści i wszystkich ich części,
 • ii. przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
 • iii. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
 • iv. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12. Użytkownik nie jest uprawniony do:

 • i. zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
 • ii. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

13. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownik:

 • i. udziela Usługodawcy, w zamian za możliwość korzystania z funkcjonalności Dodawania Opinii i oceny Towaru, o których mowa w Regulaminie, licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do układania i porządkowania Treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach;
 • ii. zezwala Usługodawcy na korzystanie z Treści w ramach informowania o Serwisie, działalności Usługodawcy i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Jednocześnie Usługobiorca zezwala Sklepowi na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Usługodawcy i/lub za zgodą Usługodawcy w strukturze dodanych Treści lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi;
 • iii. zobowiązuje się wobec Sklepu, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych Treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Usługobiorcy najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia Treści, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych;
 • iv. przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Usługobiorcy oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Sklep dalszych licencji (sublicencji) lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień, o których mowa w pkt. i-iii powyżej;
 • v. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę w ramach uprawnień, o których mowa w pkt. i-iii powyżej do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi. Usługodawca lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt. powyżej;
 • vi. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do oznaczenia zamieszczonych oraz udostępnionych Treści za pomocą Nick’u.

14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

15. W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:

 • i. zostać zamieszczane oraz udostępniane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub renomy firmy osoby prawnej;
 • ii. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 • iii. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
 • iv. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Sklepu lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
 • v. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

16. Usługobiorca poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

17. Zamieszczane oraz udostępnione Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

18. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Użytkownika.

19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę) i/lub osobiście przez Usługodawcę Weryfikacji Treści w każdym czasie. Powyższe dotyczy w szczególności Weryfikacji tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia i renomy Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści przez Użytkowników, którzy odpowiadają za zamieszczane Treści.

20. Bez uszczerbku dla powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji tych Treści co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia lub renomy Usługodawcy.

21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach Serwisu informacji o usunięciu Treści oraz przyczynach jej usunięcia.

22. W przypadku, w którym Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że treść Opinii może stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy, każdy Użytkownik może zgłosić nadużycie lub naruszenia Regulaminu. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.

23. Zgłoszenie nadużycia następuje poprzez wysłanie wiadomości email do Usługodawcy na adres: sklep@klarta.pl. Zgłaszając nadużycie Użytkownika może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.

24. W przypadku zgłoszenia nadużycia Usługodawca ponownie weryfikuje treść Opinii i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia w całości lub części.

25. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających postanowienia Regulaminu, może ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: sklep@klarta.pl.

§ 17

Zużyty sprzęt elektroniczny

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient nabywający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy sprzęt.

2. Klient, kupując u Sprzedającego sprzęt elektroniczny lub elektryczny („sprzęt”), Klient może oddać zużyty sprzęt, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedany może nieodpłatnie oddać go Sprzedającemu z chwilą dostarczenia Klientowi nowego sprzętu przeznaczony do gospodarstw domowych, w miejscu jego dostawy, po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego o skorzystaniu z tego uprawnienia przed realizacją Zamówienia.

§ 18

Alternatywne formy rozwiązywania sporów

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 • b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
 • c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@klarta.pl

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Sklep internetowy jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej https://klarta.pl/ , w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.

3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.