Warunki gwarancji

Gwarancja produktów Klarta

 1. Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia dowodu zakupu.
 2. Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
 3. Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:
  - występują uszkodzenia mechaniczne
  - urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych
  - stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych
  - uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj. zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.
  - gwarancją nie są objęte jakiekolwiek akcesoria produktów.
 4. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.
 5. Podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowić będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 7. W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.
 8. Usługa serwisowania sprzętu marki Klarta odbywa się w serwisie firmowym Klarta Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa
 9. Kontakt z serwisem możliwy jest pod adresem e-mail:  sklep@klarta.pl i nr telefonu: +48 507 773 608.