Warunki gwarancji

Gwarancja produktów Klarta

1. Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy (w przypadku modeli Klarta Stor, Klarta Humea WiFi, Klarta Forste oraz Klarta Forste 2) oraz 36 miesięcy (w przypadku modelu Klarta Forste 3 oraz Klarta Forste 4. Klarta Stor 2 od 01/09/2023 ), która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia dowodu zakupu.

2. Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

3. Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:

  • występują uszkodzenia mechaniczne
  • urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych
  • stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych
  • uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj. zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.
  • gwarancją nie są objęte jakiekolwiek akcesoria produktów.

4. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

5. Podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowić będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7. W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.

8. Usługa serwisowania sprzętu marki Klarta odbywa się w serwisie firmowym Klarta Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa z obsługą Door to Door.

9. Kontakt z działem technicznym możliwy jest pod adresem e-mail: serwis@klarta.pl i nr telefonu: +48 22 125 51 71.

Uwaga: Prosimy o spakowanie urządzenia wraz z filtrami i przygotowanie do odbioru przez kuriera. Urządzenie musi być zabezpieczone do transportu (folia, styropian i karton). Nieodpowiednie zabezpieczenie produktu skutkować może jego uszkodzeniem w transporcie i brakiem możliwości uznania reklamacji.

Autoryzowanym serwisem urządzeń firmy Klarta jest serwis JURMAR w Warszawie.
Nie prowadzimy przeglądów/konserwacji urządzeń w domu u Klienta.